Zaštita okoliša u prekograničnom području BiH i Crne Gore podignuta na veći nivo

Postoji bezbroj načina na koje svaki pojedinac i društvo mogu dati doprinos zaštiti okoliša. Svaki, pa i najmanji korak u tom smjeru je važan i može napraviti ogromnu promjenu kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Zaštita životne sredine, promovisanje adaptacije i ublažavanja klimatskih promjena, prevencija i menadžment rizika su jedan od fokusa programa IPA II koji je obuhvatio i povezao prekogranično područje Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U tom kontekstu, kroz provođenje zajedničkih projekata, temeljenih na efikasnom korištenju komparativnih prednosti, ovaj program je u proteklom periodu značajno doprinio zaštiti životne sredine i održivom razvoju programskog područja.

Posebnu pažnju javnosti izazvao je projekt ,,Bear in Mind – Bringing environmental actions for the biodiversity protection across the borders’’, zahvaljujući kojem su ojačani kapaciteti institucija/organizacija u čijoj nadležnosti je zaštita biodiverziteta, izrađen je monitoring protokola za osam zaštićenih/ugroženih vrsta ptica i dvije vrste sisara te kupljena najsavremenija oprema za rad na terenu. Ovim projektom obuhvaćeni su Park prirode „Blidinje“ i Nacionalni park „Sutjeska“ u BiH, te Park prirode „Piva“ i Nacionalni park „Durmitor“ u Crnoj Gori.

Značajni rezultati u pravilnom upravljanju otpadom u Zapadnohercegovačkom kantonu i Boki Kotorskoj, kao i ubrzani razvoj zakonodavnih rješenja koja će biti direktno primjenjiva u zajednicama, ostvareni su kroz projekt  „Youth Drive“, u kojem je učestvovalo više od 4000 mladih iz ove dvije zemlje. Uklanjanje velikog broja divljih odlagališta, postavljanje kanti za elektronski otpad u svim institucijama, podrška radu komunalnih preduzeća putem donacije opreme, podizanje svijesti građana, naročito mladih u prekograničnim područjima BiH i Crne Gore o važnosti pravilnog upravljanja otpadom i zaštiti okoliša, sklapanje prekograničnih sporazuma o saradnji kao temelj za održivost navedenog, samo su neki od rezultata ostvarenih kroz „Youth Drive“.

Uspostavljanje funkcionalne regionalne saradnje, koja je za rezultat imala smanjenje količine otpada u šest općina obuhvaćenih projektom (Jablanica, Konjic, Prozor-Rama, Šavnik, Žabljak, Pljevlja), ali i unapređenje integriranog sistema upravljanja otpadom, te stvaranje javno-privatnih partnerstava i prenosa dobrih praksi ostvareno je u okviru projekta „Zajednički napori za 5% manje otpada“. Tome je doprinijelo formiranje 12 zelenih otoka sa 48 mjesta za sakupljanje otpada, tri podzemna kontejnera za odvajanje otpada, nabavka specijalizovane opreme za upravljanje otpadom, reciklažu i kompostiranje, edukativne kampanje s učenicima osnovnih škola i malih lokalnih proizvođača koje su kroz praksu recikliranja i kompostiranja dovele do smanjenja količine otpada na deponijama.

     

„U posmatranom periodu količina otpada se smanjila sa 1.920 t u 2019. godini na 1.345 t u 2021. godini. Do toga je dovela uvećana reciklaža otpada i odvajanje na mjestu nastanka čime je značajno smanjen obim otpada na deponiji i produžen vijek upotrebe iste, a naše preduzeće je imalo dodatne prihode po osnovu prodaje recikliranog otpada“, kazao je Adis Šabanović, šef službe za odnose sa kupcima JKP“Jablanica“dd.

Dodatni doprinos poboljšanju upravljanja i energetske efikasnosti sistema čvrstog otpada dao je projekt „Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine“ kroz jačanje kapaciteta institucija i ljudi za sprovođenje ekoloških standarda i podizanje nivoa svijesti o prednostima usklađivanja sa standardima EU u ovoj oblasti.

Posebna pažnja kroz IPA II program posvećena je i podizanju svijesti o racionalnom raspolaganju vodom. U tu svrhu kroz projekt „Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“  izrađeno je i implementirano osam akcionih planova za unapređenje postojećih vodovodnih sistema, donacijom u iznosu od 48.000 eura poboljšana je oprema za detekciju gubitaka vode u četiri vodovoda i nabavljena oprema za otkrivanje kvarova i nelegalnih priključaka na vodovodni sistem. Neke od pomenutih aktivnosti sprovedene su i u Herceg Novom.

„Posljednje tri godine veliku pažnju smo posvetili smanjenju neprihodovane vode u sistemu snabdijevanja Herceg Novog, što ima višestruki značaj, kako zbog vraćanja izgubljene količine vode u sistem, tako i zbog smanjenja troškova električne energije kao pogona za pumpna i hidroforska postrojenja. Kroz projekt Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja našli smo prijatelje u vodovodnim preduzećima sa sličnom problematikom. Razmjena znanja i iskustava je dragocjena za sva komunalna preduzeća, kao i produbljivanje saznajne baze praksom iz zemalja EU,“ istakla je Olivera Doklestić, direktorica preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Herceg Novi.

Još jedan projekt – „Unapređenje upravljanja vodosnabdijevanjem u urbanim i ruralnim djelovima opština Kolašin i Rogatica“ rezultirao je, između ostalog, izgradnjom vodovodnog sistema u naselju Plješevica u opštini Rogatica za preko 300 domaćinstava, te izgradnjom novog i sanacijom postojećih pet vodozahvata na izvorištu „Mušovića rijeka“ u Kolašinu, čime se osiguralo redovno i kvalitetno vodosnabdijevanje.