Zajednički nadzorni odbor (JMC – Joint Monitoring Committee)

JMC će se sastajati najmanje dva puta godišnje, na inicijativu zemalja učesnica ili Delegacije EU, i njime predsjedava predstavnik jedne od zemalja učesnica koji se rotira. JMC predstavlja organ prekograničnog programa koji donosi odluke i sastoji se od predstavnika sa državnog, regionalnog i lokalnog nivoa zemalja korisnica, uključujući i predstavnike Operativnih struktura, te socio-ekonomske interesne strane u programskoj oblasti. Delegacija Evropske unije će učestvovati u radu JMC-a u savjetodavnom svojstvu.