Programska struktura

Prekogranične strukture

Realizacija Programa prekogranične saradnje odvija se preko Prekograničnih struktura (CBCS), koje su u svrhu pripreme, provedbe i upravljanja uspostavljene u obje države učesnice u skladu sa Uredbom o realizaciji IPA III. CBCS su zadužene za pripremu i provedbu strateških odluka Zajedničkog nadzornog odbora / Zajedničkog odbora za nadgledanje (JMC) i podupiru njegov rad, uspostavu i održavanje pouzdanog sistema monitoringa, kao i za izradu godišnjih i završnih izvještaja o provedbi. CBCS blisko sarađuju u zadacima od obostranog interesa, osiguravajući članstvo i sudjelovanje na sastancima JMC, kao i na bilateralnim sastancima. Prekogranične strukture odgovorne su za realizaciju programa u svojoj zemlji.

  • Bosna i Hercegovina

  • Direkcija za evropske integracije
  • Vijeća ministara BiH
  • Đoke Mazalića 5
  • 71000 Sarajevo
  • Crna Gora

  • Kabinet predsjednika Vlade
  • Ministarstvo evropskih poslova
  • Bulevar revolucije, 15
  • 81000 Podgorica

Zajednički nadzorni odbor (JMC – Joint Monitoring Committee)

JMC predstavlja organ prekograničnog programa koji donosi odluke i sastoji se od predstavnika sa državnog, regionalnog i lokalnog nivoa zemalja korisnica, uključujući i predstavnike Prekograničnih struktura, te relevantne interesne strane iz programske oblasti.

JMC je, između ostalog, odgovoran za utvrđivanje tematskih prioriteta, specifičnih ciljeva, ciljanih korisnika i specifičnog fokusa svakog poziva za dostavu prijedloga projekata koji će Komisija odobriti. Razmatra i daje savjetodavno mišljenje o prijedlogu liste projekata predselektovanih putem poziva, a prije donošenja odluke o dodjeli grantova. JMC preispituje napredak postignut u odnosu na postizanje specifičnih ciljeva, očekivanih rezultata i ciljeva po tematskim prioritetima Programa. Ukoliko postoji potreba, JMC može davati prijedloge za izmjenu Programa kako bi se osiguralo postizanje ciljeva i povećala njegova efikasnost i efektivnost, te učinak i održivost pomoći IPA III. JMC također može davati preporuke o tome kako poboljšati provedbu Programa prekogranične saradnje.

JMC se sastaje najmanje dva puta godišnje, na inicijativu zemalja učesnica ili Delegacije EU i njime predsjedava predstavnik jedne od zemalja učesnica. Delegacija Evropske unije će učestvuje u radu JMC-a u savjetodavnom svojstvu.

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS)

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS) pruža administrativnu i tehničku podršku menadžmentu Programa. ZTS je smješten u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, i ima ispostavu/antenu u Nikšiću, Crna Gora.

Ugovorni organ

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ima ulogu ugovornog organa za Prekogranični program Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021-2027, u skladu sa načinima provedbe Programa definiranim u Uredbi o realizaciji.